AspNetPortal
Български English Начало Карта на сайта Контакт Вход 
Начало
За нас
+
Услуги
Проекти
Профил на купувача
Околна среда
Кариери
Контакти

Venus mail

Европейски програми Венус Р ЕООД

Проекти

 07.02.2018 г.

Приключи изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Успешно и в рамките на предвидения срок приключи изпълнението на проект „Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във „ВЕНУС-Р ” ЕООД“. Проектът  допринесе за по-успешно прилагане на Политиката по управление на ЗБУТ във „Венус Р“, която е насочена към непрекъснато подобряване на условията на труд в съответствие с изискванията на българското законодателство и постигане на все по-голяма удовлетвореност на персонала. С цел задълбочаване на процеса по подобряване условията на труд, по проекта се изготви и въведе Система за управление на човешките ресурси. Прилагането на Системата чрез специализиран софтуер ще осигури възможност за оптимизиране на процесите по наемане и обучение на персонала и ще отговори на потребностите на служителите: на възрастните работници - чрез прилагането на проактивни и превантивни мерки за опазване на тяхното здраве и безопасност при работа, за поддържане на техните компетенции и умения посредством обучения на работното място, както и за реорганизация на работните процеси и гъвкаво работното време, допринасящи за осигуряване на възможност за удължаване на професионалния живот. Адаптирането на личните работни задачи съобразно силните страни, нуждите и възможностите на възрастните работещи, е от решаващо значение за осигуряване на тяхната работоспособност, благосъстояние и производителност. За служителите в по-млада възраст, които са в процес на обучение или млади родители, както и за лицата с увреждания, са предвидени мерки, насърчаващи запазване на тяхната заетост – гъвкаво работно време, непълно работно време и др. Във връзка с потребностите от въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, по проекта се проведоха обучения относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване, а в отделен модул бяха застъпени мерките по прилагане на иновативни процеси в ежедневната работа по поддръжка на сгради, свързани с информиране относно вредата върху околната среда от преките дейности по почистването, както и методи за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието (разделно събиране и рециклиране на отпадъци, икономии на вода и електричество и др.). Специалното работно облекло и съвременни предпазни средства, които работниците получиха, допринасят за поддържането на безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.
В резултат от изпълнението на проекта се постигна оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси в компанията, осигурени са гъвкави форми на заетост на служителите и са въведени иновативни модели за организация на труда с цел повишаване на производителността на труда и опазване на околната среда. Предстои изготвяне на финалните отчети по проекта и верифициране на разходите от страна на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“.

 

01.02.2018 г.

„Венус Р“ ЕООД внедри система за управление на човешките ресурси

Със заповед на Управителя от 1 февруари в дружеството е внедрена система за управление на човешките ресурси. Системата е разработена от експерт по човешките ресурси Петя Петкова, която е ангажирана на позиция „Консултант“ в рамките на проекта. Нововъведената система включва следните политики:
1. Политика по планиране и подбор на ЧР.
2. Политика за въвеждащо и поддържащо обучение и кариерно развитие.
3. Политики за въвеждане на гъвкави форми на заетост, в т.ч. удължаване на трудовата активност на работещите над 54 г., младите хора, заети в обучение или отглеждащи деца до 6 г. възраст и трудоустроени лица.
Прилагането на Системата ще се извършва чрез специализиран софтуер, разработен за целите на дружеството от „Дигитал партнер“ ООД – изпълнител по проекта. Софтуерът съдържа модули, съответстващи на функционалните изисквания и препоръки, направени от консултанта. За прилагането на Системата ще се използва и терминал за достъп до работното място и контрол на работното време, който е монтиран на входа във „Венус Р“.
Успоредно с въвеждането на Системата за управление на човешките ресурси, ръководството на „Венус Р“ разработи и утвърди Фирмена програма за управление на околната среда. Политиката по опазване на околната среда има за цел ефективното използване природните ресурси, ефективно управление на емисиите в рамките на законовите норми, ефективно управление на отпадъците и свеждане до минимум на замърсяванията с отпадъци от дейността и използване на технологии за оползотворяване на отпадните продукти от дейността на фирмата. Политиката по опазване на околната среда е публикувана на фирмения сайт на дружеството и нейното прилагане ще допринесе за издигане на имиджа и доброто възприемане на фирмата от клиентите и обществото.

 

 


04.12.2017 г.

Започна обучението на служителите на  „Венус Р“ ЕООД

        

Обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване, планирано в рамките на проекта, започна по график на 2 декември. Обучението има за цел да осигури поддържане и допълване на знанията на работещите в дружеството по безопасност и здраве при работа на индивидуалното работно място и не се припокрива със задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ.  Обучението ще повиши мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място и е съобразено с характера на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващия професионален риск. Обучението гарантира, че работниците са обучени как правилно да изпълняват задачите си и да използват професионалното оборудване и консумативи, с цел да избегнат опасностите и рисковете, на които са изложени в работата. Обучението има следната тематична насоченост: правила за безопасна работа за защита от опасности и рискове, в зависимост от спецификата на извършваната дейност на индивидуалното работно място; безопасна работа при боравене с оборудване и почистващи машини; безопасност при работа с почистващи препарати и опазване на околната среда – механизми за намаляване на вредното въздействие от използваните препарати и консумативи и практики за постигане на ресурсна ефективност. В обучението са включени всички служители на компанията - административния състав, отговорен за прилагане на правилата за БЗР на индивидуалното работно място и работниците, пряко ангажирани с предоставянето на услуги по почистване и поддръжка, с цел подобрява културата на здравословен и безопасен труд в предприятието и опазване на околната среда. Обучението се извършва от външен изпълнител – фирма „Виста България“ ЕООД и ще е с продължителност 56 учебни часа. За всички обучаеми е осигурена папка с учебни материали. Всички участници в обученията ще получат сертификат по образец на обучаващата организация.

 


13.11.2017 г.

Разработена е Система за развитие на човешките ресурси във „Венус Р“ ЕООД 

С цел да се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на ефективни форми на организация на труда и управлението на ЧР, в рамките на проект BG05M9OP001-1.008-0847 „Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във „ВЕНУС-Р ” ЕООД“ беше разработена Система за развитие на човешките ресурси, включваща следните модули:
1. Анализ на текущото състояние и въвеждане на иновативни модели за организация на труда и управление на ЧР, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Оценката на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност във „Венус Р” допринася за създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на служителите и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд.
2. Политика по планиране и подбор на ЧР. Целта е да се подпомогне осъществяването на мисията на управлението на ЧР чрез откриване, развиване и запазване на най-подходящите хора за работа в полза на бизнес интереса и издигане престижа на предприятието. По този начин се прави още една крачка към постигането на визията за съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на ЧР, което създава способни, отговорни и мотивирани служители.
3.Политика за въвеждащо и поддържащо обучение и кариерно развитие. Цел на въвеждащото обучение е да се постигне по-бърза ориентация и адаптация на новоназначения служител в условията на работа в предприятието. Ключов елемент за прилагането на ефективна и модерна политика за управление и развитие на ЧР е създаването на Система за постоянно развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите чрез поддържащи обучения.
4.Политики за въвеждане на гъвкави форми на заетост, в т.ч. удължаване на трудовата активност на работещите над 54 г., младите хора, заети в обучение или отглеждащи деца до 6 г. възраст и трудоустроени лица. Системата предвижда оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място, менторство и др.) и практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Промените ще позволят ефективно да се използва ценния потенциал на възрастните работещи. Друга цел е да се задоволят потребностите на младите хора, които са в образование, младите майки и хората с увреждания като им се предостави възможност да запазят своята заетост.
Системата за развитие на човешките ресурси във „Венус Р“ ЕООД е изготвена от Петя Петкова – експерт в областта на управление и развитие на човешките ресурси и съдържа препоръки за нейното внедряване в дружеството, в т.ч. функционални изисквания към софтуерна система за управление на ЧР. В рамките на проекта предстои въвеждане на Системата чрез разработване и внедряване на специализиран софтуер и доставен и монтиран терминал за достъп до работното място и контрол на работното време.

 


 01.11.2017 г.

„Венус Р“ ЕООД приключи изпълнението на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.008-0847 "Подобряване условията на труд и повишаване на ефективността на персонала във "ВЕНУС-Р" ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

 В рамките на проекта за служителите на „Венус Р” ЕООД на позиции „чистач-хигиенист“, „портиер“ и „електротехник“  бяха доставени и раздадени работни облекла (зимно и лятно) и лични предпазни средства, осигуряващи тяхната безопасност при работа. Въвеждането в употреба на ново работно облекло и ЛПС ще допринесе за минимизиране на риска от неблагоприятни климатични въздействия, подхлъзване, удар от падащи предмети, шум, прах и химически вещества. Чрез висококачествените и по-модерни специално работно облекло и ЛПС, които бяха доставени от фирма „Бултекс 99“ ЕООД, ще се осигури по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания. Това ще допринесе за повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата у служителите и ще повиши тяхната производителност. Изпълнението на тази дейност от проекта допринесе за достигане на условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работещите във „Венус Р“ ЕООД. Намалява се рискът от професионални заболявания и злополуки при работа, което от своя страна създава предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите в дружеството. Изпълнението на тази дейност е от изключителна важност за постигане на общата цел на проекта, а именно - повишаване на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието. Закупуването на лични предпазни средства, които осигуряват ефективна защита, имат съвременен дизайн и отговарят на най-новите изисквания от гл. т. на степен на предпазване (предпазване от електричество, защита от химически препарати и др.) допринася и за опазването на физическото здраве на персонала като се предотврати външното неблагоприятно влияние на работната среда.


 12.06.2017 г.

„Венус Р“ ЕООД изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Започна изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0847  “Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във „ВЕНУС-Р ” ЕООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси". Основната цел на проекта е да се подобри качеството на работната среда във „Венус Р” чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, подобряване на условията на труд и повишаване на информираността на заетите относно рисковете на работното място и начините за тяхното минимизиране и предотвратяване. Изпълнението на проекта ще даде възможност за прилагане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и ефикасно използване на ресурсите.

Основни дейности по проекта: 

1. Управление на проекта 

2. Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси във „Венус Р“ ЕООД 

3. Закупуване и въвеждане в употреба на съвременни и ергономични ЛПС и специално работно облекло, с което се подобряват условията на труд и здравето на работещите във „Венус Р“ ЕООД 

4. Обучение на служителите на „Венус Р“ относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

5. Информация и публичност на проекта. 

Проектът е с продължителност 8 месеца и откликва на потребностите на работещите в дружеството – необходимост от гъвкави форми на заетост и обучение и развитие на персонала с цел усъвършенстване на знанията и уменията им за предотвратяване на рисковете на работното място и опазването на околната среда. Инвестициите в модерни и ергономични ЛПС и работно облекло ще гарантират по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания. Като резултат ще се повиши производителността на труда, а въведените иновативни модели за организация на труда, насочени към удовлетворяване потребностите на целевата група и опазването на околната среда, ще гарантират неговата ресурсна ефективност.